Εργαλεία διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ ή από φορείς άλλου κράτους μέλους

Περίληψη

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία δεν διατίθενται από κάποιο εθνικό οργανισμό αλλά μπορούν οι κυπριακές επιχειρήσεις ή άλλοι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση κυπριακοί φορείς να έχουν πρόσβαση σε αυτά και στα αντίστοιχα κεφάλαια, υποβάλλοντας απευθείας πρόταση / εκδήλωση ενδιαφέροντος στον αρμόδιο ευρωπαϊκό φορέα ή φορέα άλλου κράτους μέλους. 

Σημειώνεται ότι, η πληροφόρηση που παρέχεται δεν είναι εξαντλητική εφόσον παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα εργαλεία τα οποία, σε συνεννόηση με τον Όμιλο ΕΤΕπ, προσδιορίζονται βάσει ορισμένων παραμέτρων (π.χ. ελάχιστο ύψος επενδύσεων, επωφελούμενος τομέας / υπο-τομέας κοκ) ως πιο σχετικά και καταλληλότερα για χρηματοδότηση επενδυτικών αναγκών στην Κύπρο. 
 


Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (3 αποτελέσματα)


H2020 - InnovFin Infectious Diseases (EIB)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5169 Όνομα Προγράμματος: Εργαλεία διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ ή από φορείς άλλου κράτους μέλους
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ και ΕΤΕ) ξεκίνησαν το 2014 μια νέα γενιά χρηματοοικονομικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ...

H2020 - InnovFin Science (EIB)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5170 Όνομα Προγράμματος: Εργαλεία διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ ή από φορείς άλλου κράτους μέλους
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020», του Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ και ΕΤΕ) ξεκίνησαν το 2014 μια νέα γενιά χρηματοοικονομικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, ...

Erasmus+ Master Loan Guarantee Facility

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5171 Όνομα Προγράμματος: Εργαλεία διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ ή από φορείς άλλου κράτους μέλους
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Ο Μηχανισμός Erasmus + Master Loan Guarantee διευκολύνει δυνητικούς φοιτητές Μεταπτυχιακών σπουδών να έχουν πρόσβαση σε δάνεια για χρηματοδότηση του κόστους σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.  Τα δάνεια παρέχονται από ενδιάμεσους φορείς ...


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.