Εργαλεία διαθέσιμα από ενδιάμεσο φορέα στην Κύπρο

Περίληψη

Για τη διάθεση των περισσοτέρων από τα εργαλεία που αναπτύσσονται με τη στήριξη εθνικών αλλά και, κυρίως, ευρωπαϊκών πόρων, απαιτείται η καταρχήν συμμετοχή εθνικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, όπως τράπεζες, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταμεία συμμετοχών κοκ, αναλόγως του τύπου του εργαλείου (π.χ. δάνειο, εγγύηση, μετοχικό κεφάλαιο). Κατ’ επέκταση, όταν λαμβάνεται μία πολιτική απόφαση για δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού μηχανισμού, τον σχεδιασμό του εν λόγω μηχανισμού ακολουθεί πρόσκληση της Αρμόδιας Αρχής, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία απευθύνεται σε χρηματοπιστωτικούς φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εφαρμογή του μηχανισμού, συνήθως με ιδία συμμετοχή και διαμερισμό του ρίσκου της χρηματοδότησης. Η δυνατότητα μόχλευσης πρόσθετων ιδιωτικών πόρων είναι, όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα πλεονεκτήματα των χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Πιο κάτω παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία έχουν υιοθετηθεί και διατίθενται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που λειτουργούν στην Κύπρο. 

Σημειώνεται ότι,  τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που παρουσιάζονται στην Πύλη αφορούν μηχανισμούς που στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα από εθνικούς πόρους ή ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν περιλαμβάνονται εργαλεία τα οποία διαθέτουν οι Τράπεζες ή άλλοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί αποκλειστικά με ιδίους ή άλλους πόρους.
 


Έναρξη Υποβολής

01/01/2014

Λήξη Υποβολής

 31/12/2020
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (4 αποτελέσματα)


Μηχανισμός εγγυήσεων για καινοτόμες επιχειρήσεις (InnovFin SMEG)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 4542 Όνομα Προγράμματος: Εργαλεία διαθέσιμα από ενδιάμεσο φορέα στην Κύπρο
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/08/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης επιλέξιμων (βλ. Δικαιούχοι / Δικαίωμα Συμμετοχής) καινοτόμων  επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, παρέχοντάς τους δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό ...

Σχέδιο χρηματοδότησης κυπριακών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 5131 Όνομα Προγράμματος: Εργαλεία διαθέσιμα από ενδιάμεσο φορέα στην Κύπρο
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020

Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, αριθμός κυπριακών τραπεζών έχει ενταχθεί στο σχέδιο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέσα από συμφωνίες δανείων τις ...

Σχέδιο Δανειοδότησης για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Νέων Επιστημόνων (ΔΝΕ)

ΑΝΟΙΚΤH

Κωδικός: 3561 Όνομα Προγράμματος: Εργαλεία διαθέσιμα από ενδιάμεσο φορέα στην Κύπρο
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2015

Το Σχέδιο αφορά δανειοδότηση μέχρι €25.000, με μέχρι 2 χρόνια περίοδο χάριτος και μέχρι 10 χρόνια περίοδο αποπληρωμής (σύνολο 10 χρόνια) και επιτόκιο 3%, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίηση νέων επιστημόνων μέχρι 40 ετών, ιδιοκτητών κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ...

Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ)

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2660 Όνομα Προγράμματος: Εργαλεία διαθέσιμα από ενδιάμεσο φορέα στην Κύπρο
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2015 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2019

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ) στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της παροχής χρηματοδοτικών προϊόντων επιμερισμού κινδύνου και συγκεκριμένα μέσω δανείων με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.