ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Περίληψη

Ο κύριος στόχος των προπαρασκευαστικών δράσεων είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής. 


Περιγραφή Προγράμματος

Παρατίθεται στην αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός

Η κάθε προπαρασκευαστική δράση έχει δικό της προϋπολογισμό, ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων της προπαρασκευαστικής δράσης

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αθλητισμός
 • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
 • Αλλες Υπηρεσίες
 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Ανάπτυξη γης
 • Απασχόληση
 • Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
 • Βιομηχανία
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διάστημα
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια
 • Μεταφορές
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 • Νεολαία
 • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πληροφορική
 • Πολιτισμός
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Τουρισμός
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Άνεργοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νέοι
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Σημείο Επαφής EE

Η κάθε προπαρασκευαστική δράση έχει διαφορετικό σημείο επαφής, το οποίο καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου   (18 αποτελέσματα)


Preparatory Action - Funding for the rehabilitation of victims of torture

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2777 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2014

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να προσβλέπουν στην ανάπτυξη νέων ή υφιστάμενων κέντρων αποκατάστασης, να είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσφέρουν στα θύματα που υπέστησαν βασανιστήρια είτε είναι πολίτες ή / και μετανάστες ...

Guardians of the Sea

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2905 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/01/2015

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η προώθηση μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ του αλιευτικού στόλου και των διαθέσιμων αλιευτικών πόρων της ΕΕ και η συμβολή στη  μείωση του αλιευτικού στόλου της ΕΕ, καθώς και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις παράκτιες κοινότητες.

Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 2906 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2014 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη στήριξη έργων για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν εμπειρία σε νέους τομείς της περιφερειακής συνεργασίας.

Open Knowledge Technologies: Mapping and validating knowledge

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 3924 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2017

Ο γενικός στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη ενός πανευρωπαϊκού τεχνολογικού συστήματος δικτύου μάθησης το οποίο θα διευκολύνει την επανακατάρτιση των πολιτών που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, ιδίως των μεταναστών, καθώς επίσης και η ενδυνάμωση των πολιτών να αναλάβουν ...

Political participation and codetermination of the younger and older generations in Europe

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4043 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/04/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/05/2017

Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι ο συντονισμός των δραστηριοτήτων έρευνας και δικτύωσης, η προώθηση της διάδοσης και αξιοποίησης των γνώσεων όσον αφορά την πολιτική συμμετοχή των ηλικιωμένων και των νέων της ΕΕ, και ο κοινωνικός διάλογος για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Οι επιδιωκόμενοι ...

OPEN KNOWLEDGE TECHNOLOGIES: MAPPING AND VALIDATING KNOWLEDGE

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4115 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/09/2017

Ο γενικός στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη μιας πανευρωπαϊκής τεχνολογίας μάθησης και αξιολόγησης. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να ενσωματώσει και να βελτιώσει την ανάπτυξη των μη γνωστικών δεξιοτήτων, ελέγχοντας και πιλοποιώντας τους για ...

THE EUROPEAN DEFENCE RESEARCH RUNWAY / The European Defence Research Runway – Part I

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4086 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Η δράση αυτή θα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη της στρατηγικής τεχνολογικής πρόβλεψης στον τομέα της άμυνας των επιμέρους κρατών μελών και της ΕΕ, μέσω κοινών δραστηριοτήτων τεχνολογικής πρόβλεψης που θα  υποστηρίζονται από μεθοδολογίες όπως η σάρωση στο ορίζοντα, η τεχνολογική παρακολούθηση, ...

Force protection and advanced soldier systems beyond current programmes

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4087 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017

Ο στρατιωτικός εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τη μελλοντική εφαρμογή του σε πολυεθνικά, λιγότερο προβλέψιμα και πολύ δυναμικά περιβάλλοντα. Το θέμα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων είναι η διερεύνηση η επίδειξη ενός δυναμικού τρόπου ...

Pilot Project - European platform on vulnerable people in the Information Society: mapping best practices and socio-economic impact for the empowerment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4192 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/07/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017

Ο γενικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να αναπτυχθεί και να διαδοθεί ευρέως ένας διαδραστικός κατάλογος βέλτιστων πρακτικών και ένας ηλεκτρονικός χάρτης της Ευρώπης που θα συνοψίζει τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για την ...

Pilot Project: Application of Web Accessibility Requirements in Web-authoring Tools and Platforms by Default

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4216 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/08/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2017

Ο γενικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει άμεσα τη θέσπιση των σχετικών απαιτήσεων προσβασιμότητας του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 v1.1.2 χορηγώντας επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή άλλες μη κερδοσκοπικές ομάδες που είναι πρόθυμες να ...

Technological demonstrator for enhanced situational awareness in a naval environment

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4088 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/10/2017

Το θέμα της παρούσας πρόσκλησης επικεντρώνεται σε προτάσεις που καταργούν με πειστικό τρόπο τα τεχνολογικά εμπόδια και συνδυάζουν την καινοτομία και την ολοκλήρωση, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η επίγνωση της κατάστασης σε ένα ναυτικό περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό, ...

Pilot Project - Digital enablers in SMEs: support for digitalisation to enhance SMEs' capacity to go international and innovate

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4696 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2018

Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αντιμετωπίσει την έλλειψη γνώσης σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες στις επιχειρήσεις. Σκοπός του είναι να ταιριάξει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης προσανατολισµένες στην ...

Preparatory Action - Digital Transformation of European Industry

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 4697 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2017 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2018

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη μιας συνεκτικής, συντονισμένης και βιώσιμης προσέγγισης για την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών που ενδιαφέρονται για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς κύκλους, ερευνητικούς οργανισμούς και κοινωνία των ...

CALL FOR PROPOSALS FOR PILOT PROJECTS IN THE PUBLIC HEALTH SECTOR: ENVIRONMENTAL MONITORING OF PESTICIDE USE THROUGH HONEYBEES

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5173 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι η δημιουργία ενός εργαλείου για την αξιολόγηση της έκθεσης σε φυτοφάρμακα στο περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο και η κατανόηση των πηγών μόλυνσης με τη βοήθεια των μελισσών και των προϊόντων μελισσών. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει την παρακολούθηση των ...

CALL FOR PROPOSALS FOR PILOT PROJECTS IN THE PUBLIC HEALTH SECTOR: Rare 2030 - a participatory foresight study for policy-making rare diseases

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5174 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2018

Σκοπός του πιλοτικού σχεδίου είναι να προτείνει σενάρια βιώσιμης πολιτικής στον τομέα των σπάνιων νόσων για την περίοδο 2020-2030 και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μέχρι το 2030 με ολοκληρωμένο και καινοτόμο τρόπο, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιορισμένες ικανότητες σε επίπεδο ΕΕ.

Towards a European high power laser effector

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5217 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018

Οι ευρωπαϊκοί τελεστές υψηλής ισχύος θα πρέπει να παρέχουν ισχύ εξόδου πολύ μεγαλύτερη από 100 kW (σε συνεχή λειτουργία) και να λειτουργούν σε υψηλό κύκλο λειτουργίας. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν (α) ένα R & D αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη πορείας της τεχνολογίας, (β) η ...

European high-performance, trustable (re)configurable system-on-a-chip or system-in-package for defence applications

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5218 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018

Οι προτάσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν και να επικυρώσουν ένα SoC/SiP και θα πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την κατασκευή ευρωπαικών, υψηλών επιδόσεων και αξιόπιστων SoC/SiP, που θα είναι κατάλληλα για πολλαπλές εφαρμογές άμυνας.

The European Defence Research Runway – part II

ΚΛΕΙΣΤH

Κωδικός: 5219 Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2018 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2018

Η δράση αυτή θα πρέπει να στοχεύει στην παροχή αποτελεσματικού τρόπου αντιμετώπισης του ζητήματος που αφορά τις κρίσιμες αμυντικές τεχνολογικές εξαρτήσεις για την ΕΕ όσον αφορά τα τρέχοντα και μελλοντικά συστήματα και τις δυνατότητες τους.


× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.