ΚΛΕΙΣΤH

Support to European Platforms


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support to European Platforms

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 06/2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε οργανισμούς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων καθώς επίσης και στη συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο συντονιστικός φορέας πρέπει να προβλέπει τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 
• Ορισμός, επιλογή και παρακολούθηση των μελών της πλατφόρμας βάσει ενός καθορισμένου συνόλου κριτηρίων. 
• Συντονισμός, παρακολούθηση, προαγωγή, αξιολόγηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων των μελών, καθώς και των δραστηριοτήτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της πλατφόρμας. 
• Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας στρατηγικής επικοινωνίας και εμπορικού σήματος, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας. 
• Προώθηση καλλιτεχνών και δημιουργών –ιδίως αναδυόμενων ταλέντων– και των έργων τους. Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέου κοινού. 
• Δραστηριότητες δικτύωσης: ενημέρωση, ενθάρρυνση και επικοινωνία. 
• Παροχή οικονομικής στήριξης στα μέλη της πλατφόρμας που υλοποιούν τις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες: 
o ανάπτυξη ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού προγραμματισμού βάσει ενός κοινού καλλιτεχνικού και πολιτιστικού οράματος
o καλλιέργεια της κινητικότητας και της προβολής των ευρωπαίων δημιουργών και καλλιτεχνών και της κυκλοφορίας των έργων τους - ιδίως όσων στερούνται διεθνούς προβολής
o ενίσχυση των δραστηριοτήτων προώθησης και προβολής τουλάχιστον του 30% των αναδυόμενων ταλέντων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
o ανάπτυξη κοινού, μεταξύ άλλων με την καλλιέργεια νέου κοινού, ιδίως από νέους ανθρώπους
o εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ιδίως για νέους ανθρώπους
o καλύτερη προβολή των αξιών και των διαφορετικών πολιτισμών της Ευρώπης ώστε να ενισχύεται η αίσθηση της ταύτισης των πολιτών με την ΕΕ
o ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, περιλαμβανομένης της χρήσης καινοτόμων μοντέλων διανομής.

Ο συντονιστικός φορέας πρέπει να προβλέπει τη διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 
• Ορισμός, επιλογή και παρακολούθηση των μελών της πλατφόρμας βάσει ενός καθορισμένου συνόλου κριτηρίων. 
• Συντονισμός, παρακολούθηση, προαγωγή, αξιολόγηση και εποπτεία των δραστηριοτήτων των μελών, καθώς και των δραστηριοτήτων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της πλατφόρμας. 
• Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας στρατηγικής επικοινωνίας και εμπορικού σήματος, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας. 
• Προώθηση καλλιτεχνών και δημιουργών –ιδίως αναδυόμενων ταλέντων– και των έργων τους. Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέου κοινού. 
• Δραστηριότητες δικτύωσης: ενημέρωση, ενθάρρυνση και επικοινωνία. 
• Παροχή οικονομικής στήριξης στα μέλη της πλατφόρμας που υλοποιούν τις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες: 
o ανάπτυξη ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού προγραμματισμού βάσει ενός κοινού καλλιτεχνικού και πολιτιστικού οράματος
o καλλιέργεια της κινητικότητας και της προβολής των ευρωπαίων δημιουργών και καλλιτεχνών και της κυκλοφορίας των έργων τους - ιδίως όσων στερούνται διεθνούς προβολής
o ενίσχυση των δραστηριοτήτων προώθησης και προβολής τουλάχιστον του 30% των αναδυόμενων ταλέντων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
o ανάπτυξη κοινού, μεταξύ άλλων με την καλλιέργεια νέου κοινού, ιδίως από νέους ανθρώπους
o εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ιδίως για νέους ανθρώπους
o καλύτερη προβολή των αξιών και των διαφορετικών πολιτισμών της Ευρώπης ώστε να ενισχύεται η αίσθηση της ταύτισης των πολιτών με την ΕΕ
o ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, περιλαμβανομένης της χρήσης καινοτόμων μοντέλων διανομής.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
Διεύθυνση: Λεωφ. Ιφιγενείας , 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
 
Προϊστάμενος
Nenad Bogdanovic – Εκτελεστικός Διευθυντής Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου
τηλ: +357 22463145
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nenad@creativeeuropecyprus.eu 
 
Υποπρόγραμμα Οπτικοακουστικός Τομέας
Γιάννα Αμερικάνου,
Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
τηλ: +357 22463105
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: media@creativeeuropecyprus.eu
 
Υποπρόγραμμα Πολιτισμός
Άντρη Χατζηανδρέου, Culture Officer
Λεωφόρος 27 Ιφιγενείας, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία
τηλ +357 22463104
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: culture@creativeeuropecyprus.eu

Σημείο Επαφής EE

Education, Audio-visual and Culture Executive Agency http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en    
E-mail contact details: EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS@ec.europa.eu  
For further information on the Creative Europe Programme: Directorate-General for Education and Culture http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm  

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.