ΚΛΕΙΣΤH

Support to European platforms


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support to European platforms

Κωδικός Αναγνώρισης

EACEA 47/2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε οργανισμούς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων καθώς επίσης και στη συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε οργανισμούς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι:

 • η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα άσκησης ευρείας επίδρασης στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και παραγωγής διαρκών αποτελεσμάτων.
 • η συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών με ισχυρή προσήλωση όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό μέσω των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και μιας στρατηγικής σήματος, μεταξύ των οποίων και, κατά περίπτωση, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, τα εν λόγω έργα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες δράσεις προτεραιότητας:

 • προώθηση της κινητικότητας και της προβολής των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ιδίως των πρωτοεμφανιζόμενων και όσων δεν διαθέτουν διεθνή προβολή
 • τόνωση ενός πραγματικού πανευρωπαϊκού προγραμματισμού των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη εγχώρια ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα μέσω διεθνών περιοδειών, εκδηλώσεων, φεστιβάλ και εκθέσεων κ.λπ.
 • εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής του σήματος, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας (ή ισοδύναμης δραστηριότητας αναγνώρισης) για τον προσδιορισμό και την προώθηση των μελών της πλατφόρμας που έχουν αποδείξει μια ισχυρή και υψηλής ποιότητας επαγγελματική προσήλωση στους στόχους της πλατφόρμας ειδικότερα και στους στόχους της Δημιουργικής Ευρώπης, γενικά
 • συμβολή στη μεγαλύτερη ανάπτυξη του κοινού μέσω της εκτεταμένης χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και καινοτόμων προσεγγίσεων.
 • προβολή των αξιών και των διαφόρων πολιτισμών της Ευρώπης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής «ΕΕ»).

Δεδομένου ότι το μέτρο στήριξης προορίζεται να ενισχύσει την κρίσιμη μάζα και ένα διαρθρωτικό αποτέλεσμα, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός πλατφορμών θα υποστηριχθούν, με σκοπό την επίτευξη
ισορροπημένης κάλυψης από διαφορετικούς κλάδους. Επομένως, η πρόθεση δεν είναι η υποστήριξη μεγάλου αριθμού πλατφορμών στον ίδιο τομέα. Αυτό θα ληφθεί υπόψη από τους αξιολογητές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Ένας συντονιστικός φορέας καταρτίζει τομεακά κριτήρια για την εν λόγω πλατφόρμα με βάση τις ενδείξεις στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Ο συντονιστής θα διασφαλίζει ότι κάθε μέλος της πλατφόρμας συμμορφώνεται με τα κριτήρια καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης της και θα είναι αρμόδιος για την επιλογή νέων μελών.

Το μέτρο αυτό παρέχει υποστήριξη σε οργανισμούς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, στόχος των οποίων είναι:

 • η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και η κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα άσκησης ευρείας επίδρασης στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και παραγωγής διαρκών αποτελεσμάτων.
 • η συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών με ισχυρή προσήλωση όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προγραμματισμό μέσω των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και μιας στρατηγικής σήματος, μεταξύ των οποίων και, κατά περίπτωση, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, τα εν λόγω έργα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες δράσεις προτεραιότητας:

 • προώθηση της κινητικότητας και της προβολής των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ιδίως των πρωτοεμφανιζόμενων και όσων δεν διαθέτουν διεθνή προβολή
 • τόνωση ενός πραγματικού πανευρωπαϊκού προγραμματισμού των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη εγχώρια ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα μέσω διεθνών περιοδειών, εκδηλώσεων, φεστιβάλ και εκθέσεων κ.λπ.
 • εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής του σήματος, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας (ή ισοδύναμης δραστηριότητας αναγνώρισης) για τον προσδιορισμό και την προώθηση των μελών της πλατφόρμας που έχουν αποδείξει μια ισχυρή και υψηλής ποιότητας επαγγελματική προσήλωση στους στόχους της πλατφόρμας ειδικότερα και στους στόχους της Δημιουργικής Ευρώπης, γενικά
 • συμβολή στη μεγαλύτερη ανάπτυξη του κοινού μέσω της εκτεταμένης χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και καινοτόμων προσεγγίσεων.
 • προβολή των αξιών και των διαφόρων πολιτισμών της Ευρώπης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής «ΕΕ»).

Δεδομένου ότι το μέτρο στήριξης προορίζεται να ενισχύσει την κρίσιμη μάζα και ένα διαρθρωτικό αποτέλεσμα, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός πλατφορμών θα υποστηριχθούν, με σκοπό την επίτευξη
ισορροπημένης κάλυψης από διαφορετικούς κλάδους. Επομένως, η πρόθεση δεν είναι η υποστήριξη μεγάλου αριθμού πλατφορμών στον ίδιο τομέα. Αυτό θα ληφθεί υπόψη από τους αξιολογητές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
Ένας συντονιστικός φορέας καταρτίζει τομεακά κριτήρια για την εν λόγω πλατφόρμα με βάση τις ενδείξεις στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Ο συντονιστής θα διασφαλίζει ότι κάθε μέλος της πλατφόρμας συμμορφώνεται με τα κριτήρια καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης της και θα είναι αρμόδιος για την επιλογή νέων μελών.

Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,400,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/02/2015

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
eacea-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-2015_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.