ΚΛΕΙΣΤH

European networks


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

European networks

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S18/2013

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό προσφέρει ενέργειες επιχορήγησης για ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το μέτρο αυτό προσφέρει ενέργειες επιχορήγησης για ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Πρόκειται για διαρθρωμένες ομάδες οργανώσεων που εκπροσωπούν τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, στόχος των οποίων είναι να ενισχύσουν την ικανότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η προσαρμογή στις αλλαγές, με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων, και μέσω της προώθησης της καινοτομίας.
Η στήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων προορίζεται να έχει διαρθρωτικές συνέπειες στους φορείς του
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και, ως εκ τούτου, ένας περιορισμένος αριθμός δικτύων με ευρεία
κάλυψη θα στηριχθεί σε ένα ισομερές φάσμα τομέων. Θα ήταν ευπρόσδεκτες μεγαλύτερες συνέργιες μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων ώστε να ενισχυθεί η οργανωτική και δημοσιονομική διάρθρωση και να αποφευχθεί η άσκοπη επικάλυψη προσπαθειών, εφόσον είναι εφικτό.
Οι προτεραιότητες του προγράμματος που αφορούν την ενίσχυση της ικανότητας του τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο και πάνω στις οποίες ζητείται από τους υποψηφίους ρητώς να βασίσουν την αίτησή τους, είναι οι ακόλουθες:

 • υποστήριξη ενεργειών οι οποίες παρέχουν στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς δεξιότητες,
 • ικανότητες και τεχνογνωσία που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ενθαρρύνοντας κυρίως την προσαρμογή στις ψηφιακές τεχνολογίες, τη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη του κοινού και τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών προτύπων
 • υποστήριξη ενεργειών οι οποίες επιτρέπουν σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή, κατά το δυνατόν με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές
 • υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και διεθνών δικτύων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικού χαρακτήρα.
   

Το μέτρο αυτό προσφέρει ενέργειες επιχορήγησης για ευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Πρόκειται για διαρθρωμένες ομάδες οργανώσεων που εκπροσωπούν τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, στόχος των οποίων είναι να ενισχύσουν την ικανότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η προσαρμογή στις αλλαγές, με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων, και μέσω της προώθησης της καινοτομίας.
Η στήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων προορίζεται να έχει διαρθρωτικές συνέπειες στους φορείς του
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και, ως εκ τούτου, ένας περιορισμένος αριθμός δικτύων με ευρεία
κάλυψη θα στηριχθεί σε ένα ισομερές φάσμα τομέων. Θα ήταν ευπρόσδεκτες μεγαλύτερες συνέργιες μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων ώστε να ενισχυθεί η οργανωτική και δημοσιονομική διάρθρωση και να αποφευχθεί η άσκοπη επικάλυψη προσπαθειών, εφόσον είναι εφικτό.
Οι προτεραιότητες του προγράμματος που αφορούν την ενίσχυση της ικανότητας του τομέα να λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο και πάνω στις οποίες ζητείται από τους υποψηφίους ρητώς να βασίσουν την αίτησή τους, είναι οι ακόλουθες:

 • υποστήριξη ενεργειών οι οποίες παρέχουν στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς δεξιότητες,
 • ικανότητες και τεχνογνωσία που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ενθαρρύνοντας κυρίως την προσαρμογή στις ψηφιακές τεχνολογίες, τη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη του κοινού και τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών προτύπων
 • υποστήριξη ενεργειών οι οποίες επιτρέπουν σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή, κατά το δυνατόν με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές
 • υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και διεθνών δικτύων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικού χαρακτήρα.
   
Λιγότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,400,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

13/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/03/2014

Σημείο Επαφής EE

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
eacea-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/contact/index_en.htm

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s18-2013-networks_en.htm

Άλλοι Σύνδεσμοι

Άλλοι συνδέσμοι http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s18-2013-networks_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.